Retribucions Òrgans superiors de l’Ajuntament de Barcelona

24 abril 2008

Òrgans superiors i llocs directius de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona

Ôrgans Superiors Retribució 2008

Alcalde – 125.194 €

Tinent d’alcalde, portaveu del govern, cap de grup municipal,
president de comissió i president consell de districte – entre 81.047 € i 112.399 €

Regidor de govern i portaveu titular grup municipal – 91.716 €

Regidor d’oposició (amb dedicació exclusiva) – 59.719 €

Regidor de ple – 34.333 €

Llocs directius i d’assessorament

Gerent municipal, gerents i assimilats – entre 81.946 € i 168.300 €

Directors, Directors de serveis i assimilats entre – 54.317 € i 92.043 €

Comissionats – entre 47.879 € i 76.298 €

Assessors president consell dte. i Consellers tècnics dte. – entre 39.238 € i 52.314 €

Assessors i suport – entre 20.243 € i 61.200 €

http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/retribucions22008.276.pdf

Anuncios

Retribucions brutes anuals Generalitat de Catalunya

24 abril 2008

Retribució anual bruta. Any 2008

Òrgans superiors
President/a 169.446,78 €
Conseller/a
127.737,04 €
Alts càrrecs dels departaments
Secretari/ària general de la Presidència
126.586,24€
Secretari/ària del Govern
Director/a del Gabinet Jurídic
Secretari/ària general
93.420,20 €
Secretari/ària sectorial
Director/a general
87.596,86 €

Càrrecs directius de les entitats (retribucions 2006)
( pendent d’actualitzar les retribucions 2008 )
Director/a d’Entitat Autònoma
82.068,84 €
Vocal del Tribunal de Defensa de la Competència (*)
87.481,08 €
President/a de la Junta de Govern de l’Institut Català de la Dona
Director/a de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Vocal del Tribunal de Defensa de la Competència (*)
82.068,84 €
Director/a de la Biblioteca de Catalunya
65.157,58 €
Director/a de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural
82.068.42 €
Director/a Gerent de l’Institut Català de la Salut
121.937,62 €
President/a del Tribunal de Defensa de la Competència
119.412,04 €
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
82.068,84 €
Director/a de la Direcció Científica (ICS)
98.093,10 €
Director/a de la Divisió de l’Atenció Hospitalària (ICS)
Director/a de la Direcció de Recursos Humans (ICS)
94.155,60 €
Director/a de la Direcció Econòmica i Financera (ICS)
Director/a de la Divisió de l’Atenció Primària (ICS)
Director/a d’Infraestructures i Serveis Tècnics (ICS)
83.374,62 €
Director/a Institut desenvolupament Comarques de l’Ebre
65.345,68 €
Gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat
65.554,48 €
Director/a Institut desenvolupament i promoció Alt Pirineu i Aran
58.819,84€

(*) Dos vocals perceben retribucions de secretari general, i dos de director general.

Personal directiu del Servei Català de la Salut
(pendent d’actualitzar les retribucions 2007)
Gerència de la Regió Sanitària de Lleida
86.373 €
Gerència de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran
78.490,02 €
Gerència de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona
85.338,26 €
Gerència de la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre
78.490,02 €
Gerència de la Regió Sanitària de Girona
86.122,54 €
Gerència de la Regió Sanitària de Catalunya Central
91.595,14 €
Secretaria Tècnica
73.479,98 €
Subdirecció
108.033,10 €
Direcció de l’Organització Catalana de Transplantaments
79.566,62 €
Direcció de l’ Àrea Recursos
101.576,58 €
Gerència Econòmica i Sistemes d’Informació
79.566,62 €
Direcció de l’Àrea de Serveis i Qualitat
101.576,58 €
Gerència de Compra i Avaluació de Serveis Assistencials
86.397,64 €
Gerència d’Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries
79.566,62 €
Direcció de l’Àrea de Patrimoni i Inversions
101.576,58 €
Gerència d’Infraestructures
79.566,62 €

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/alt-carrr.htm